Sijoitussanasto

 1. Osake: Yrityksen omistusosuus, joka myydään julkisesti pörssissä.
 2. Osinko: Yrityksen jakama voitonjako-osuus osakkeenomistajille.
 3. P/E-luku: Osakkeen hinta suhteessa yrityksen voittoihin.
 4. Markkina-arvo: Yrityksen osakkeiden kokonaisarvo pörssissä.
 5. Sijoitusrahasto: Sijoittajien varoista koottu rahasto, joka sijoittaa useisiin eri kohteisiin.
 6. Tuotto: Sijoituksen voitto tai tappio.
 7. Hajauttaminen: Sijoitusten jakaminen useisiin eri kohteisiin riskin pienentämiseksi.
 8. Riski: Mahdollisuus menettää sijoituksen arvo.
 9. Likviditeetti: Sijoituksen helppo muunnettavuus rahaksi.
 10. Korko: Lainaamisen tai sijoittamisen hinta.
 11. Sijoitusstrategia: Suunnitelma sijoitusten tekemiseksi ja riskien hallitsemiseksi.
 12. Bull-markkinat: Nousumarkkinat, jossa osakkeiden hinnat nousevat.
 13. Bear-markkinat: Laskumarkkinat, jossa osakkeiden hinnat laskevat.
 14. ETF: Pörssinoteerattu rahasto, joka seuraa tiettyä indeksiä.
 15. Indeksi: Osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden arvon mittari.

Yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja:

 1. EPS (Earnings Per Share): Yrityksen voittojen jakaminen osakkeiden lukumäärällä antaa käsityksen siitä, kuinka paljon voittoa kullekin osakkeelle kertyy.
 2. ROE (Return on Equity): Osoittaa yrityksen kyvyn tuottaa voittoa omistajiensa sijoitetulle pääomalle.
 3. Beta: Mittaa osakkeen hintavaihtelun suhteessa markkinoiden yleiseen liikkeeseen, auttaa arvioimaan osakkeen riskitasoa.
 4. Dividend Yield: Osinkotuotto ilmaisee prosentuaalisen suhteen osingon ja osakkeen nykyhinnan välillä.
 5. PEG (Price/Earnings to Growth): Yhdistää P/E-luvun ja odotetun kasvun, auttaa arvioimaan osakkeen hintaa suhteessa tulevaan kasvuun.
 6. Book Value: Yrityksen nettovarallisuus osaketta kohden, lasketaan vähentämällä velat varoista.
 7. Debt-to-Equity Ratio: Osoittaa yrityksen velkataakan suuruuden suhteessa omistajien pääomaan.
 8. Market Capitalization: Yrityksen osakkeiden kokonaisarvo pörssissä, lasketaan osakkeiden määrän ja nykyhinnan tulona.
 9. Free Cash Flow: Yrityksen käytettävissä oleva rahamäärä, kun kaikki kulut on vähennetty liiketoiminnan tuotoista.
 10. Volatiliteetti: Osakkeen hintavaihteluiden määrä ajanjaksolla, ilmaisee sijoituksen riskitasoa.
 11. Leverage: Mittaa yrityksen velan määrää suhteessa omistajien pääomaan, korostaa velkavivun käyttöä.
 12. Yield Curve: Graafinen esitys korkotason erosta eri laina-aikojen välillä, voi antaa vihjeitä talouden tilasta.
 13. P/E (Price/Earnings) Ratio: Osakkeen hinta suhteessa yrityksen voittoihin. Antaa käsityksen siitä, kuinka kallis osake on suhteessa yrityksen tulokseen.
 14. P/B (Price/Book) Ratio: Osakkeen hinta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon eli varallisuuden jaettuna osakkeiden lukumäärällä.
 15. Osinko-% (Dividend Yield): Osinkotuotto ilmaisee prosentuaalisen suhteen osingon ja osakkeen nykyhinnan välillä.
 16. P/S (Price/Sales) Ratio: Osakkeen hinta suhteessa yrityksen liikevaihtoon. Auttaa arvioimaan, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan yhtiön liikevaihdosta.
Scroll to Top