Tag: sellu

Stora Enson Oulun tehdas

Stora Enso investoi Ouluun miljardi euroa lisää

Stora Enso ilmoitti tänään pörssitiedotteella päättäneensä investoida miljardi euroa Stora Enson Oulun tehtaan kartongintuotannon laajentamiseen. Uusi investointi käsittäisi uuden kuorimon rakentamisen, kemihierrelaitoksen rakentamisen, uuden biopolttoainekattilan, massalaitoksen laajennuksen, paperikone 6:n muuttamisen kartonkikoneeksi sekä arkittamon.

Pienempinä investointiyksikköinä mainittakoon kolmen uuden hakesiilon rakentaminen, puutavaran varastoalueen laajentaminen läheiselle teollisuustontille, pääporttirakennuksen purkaminen ja modernisointi, toisen uuden vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen sekä uuden tuotantovaraston rakentaminen sataman puolelle.

Investointi kuulostaa mielestäni erittäin järkevältä, ensinnäkin siksi koska elintarvikekartonkituotteille tulee olemaan kysyntää jatkossakin, megatrendinähän on muovituotteiden korvaaminen. Lisäksi Oulun tehtaan jo olemassa olevia tyhjäksi jääneitä rakennuksia sekä infraa saadaan hyödynnettyä. Paperikone 6:sta on pidetty hyvässä kunnossa, ja sen ollessa parkissa sitä on välillä pyöritelty tyhjänä, jotta laakerit pysyvät notkeina. Joiltain osin vanhaa linjaa pystyttäneen siis hyödyntämään sellaisenaan. Positiivisesta investointipäätöksestä antoi vihiä myös se, että Oulun junavarikon ratapihaa ja rautatieyhteyksiä tehtaalle ollaan tällä hetkellä parantamassa mittavin muutostöin ja liikennejärjestelyin. Oulun kaupungin tuki hankkeelle on ollut avointa.

Kartonkikoneilta arkittamolle ja satamaan johtava kuljetinjärjestelmä rullavarastoineen on ollut tähän päivään saakka osittain käytössä siten, että asiakaskartonkirullat on kuljetettu sen välityksellä sataman varastoihin. Uuden investoinnin myötä tyhjäksi jäänyt pystyrullavarastokin tullaan ottamaan käyttöön. Kyseinen varasto toimii puskurivarastona arkitettaville rullille. Paperitehtaan jäljiltä varastossa on kaksi nosturia, jotka voivat toimia joko sellaisenaan tai pienillä muutoksilla myös kartonkirullien nostamiseen.

Koska uusia kartonkituotteita tullaan myös päällystämään, pigmenttikuljetukset tehtaalle tulevat vilkastumaan. Myös ostosellua(todennäköisesti eucasellua) tullaan laivaamaan sataman kautta pieniä määriä. Kartongin arkittamiseen tullaan todennäköisesti investoimaan uudet koneet, sillä vanhoja paperin arkittamiseen käytettyjä koneita ja niiden osia on joko myyty tai siirretty muille tehtaille.

Investoinnin työllisyysvaikutukset tulevat olemaan hyvin laajat. Investointi tuo Oulun tehtaalle suoraan noin 300 uutta työpaikkaa, sisältäen tukitoiminnot, ja työllistää lisäksi epäsuorasti noin 1 500 henkilöä. Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä. Puurekkkaralli sekä junaliikenne tehtaalle tulevat vilkastumaan huomattavasti.

Myös osakkeenomistajille uutinen on hyvä. Stora Enso investoi merkittävästi megatrendin ajamalle kasvualalle. Näin mittavan tehdasintegraatin kannattavuus saadaan pidettyä hyvänä. Toivon mukaan uudesta bioteuotekattilasta tulee sen verran suuri, että se mahdollistaisi nykyistä suuremman sähkön ja kaukolämmön myynnin kaupungille. Kuten tiedetään, esimerkiksi UPM vuolee tällä hetkellä kultaa Energy-liiketoiminnoissaan.

Stora Enso jatkaa lomautuksia Oulussa

Ilmeisesti mediassa ei ole asiaa sen kummemmin noteerattu, mutta kuulemani perusteella Stora Enson kokonaan omistama tytäryhtiö, Suomen tehtaiden huoltotoiminnoista vastaava Efora ilmoitti aloittavansa Oulussa yhteistoimintaneuvottelut lomautuksista koskien koko loppuvuotta. Emoyhtiö Stora Ensossa paperitehtaan lomautukset ovat parhaillaan käynnissä koskien vuoden ensimmäistä puoliskoa.

Tehtaalla eletään mielenkiintoisia aikoja, sillä päätöstä tuotantosuunnan muutoksesta odotellaan yhä. Alunperin tiedon oli tarkoitus tulla vuodenvaihteessa, nyt päätöstä odotetaan tulevaksi kevään aikana. Tämä uusin yhteistoimintaneuvotteluilmoitus on omiaan lisäämään vettä huhumyllyyn.

Ensinnä voitaisiin spekuloida miksi Eforassa mahdollisten lomautusten aikataulut poikkeavat näin emoyhtiön vastaavista. Vaihtoehdot ovat, että investointipäätös on jo tehty ja näin ollen tiedetään, ettei loppuvuonna ole huoltotarvetta johtuen koneiden muutostöistä. Toinen vaihtoehto on että nyt lyötiin samaan aikaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli varaudutaan sekä investointiin että myös paperitehtaan alkuvuonna jatkuvaan ”tyhjäkäyntiin.” Joka tapauksessa on selvää, että tehtaan ollessa ajossa täydellä kapasiteetillaan ei Eforalaisia olisi varaa lomauttaa. Stora Ensossa paperitehtaan lomautuksiin on alkuvuoden aikana turvauduttu maltillisesti ja niiden kesto on ollut vain muutamia päiviä kerrallaan.

Tilinpäätösraportin yhteydessä Stora Ensosta viestittiin etteivät he ole tyytyväisiä kuluttajapakkauskartongin hintakehitykseen, ja hinnankorotuksia oltiin juuri ajamassa markkinoille. Luultavasti tässä piilee syy Oulun investointipäätöksen lykkäämiseen. Excelit lienee otettu uudelleen käyttöön ja pohdittu tarkkaan, ettei jälleen toisteta samoja virheitä joita tehtiin jo paperinvalmistuksessa. Missään nimessä ei haluta joutua tilanteeseen, jossa hintoja joudutaan polkemaan markkinoiden kroonisen ylikapasiteetin vuoksi. Investoinnin toteutuessa Oulun tehdas siirtyisi suoraan kartonginvalmistajien kärkiluokkaan koneidensa kapasiteeteilla mitattuna.

Kartongin valmistukseen siirtymistä puoltaa ympäristöystävällisempien pakkausten megatrendi. Tästä syystä kartonkien globaali kysyntä kasvaa jatkuvasti, toisin kuin paperin. Ajurit tulevaisuuden kasvulle ovat täten ilmeiset.

Toivottavasti kuulemme pian toteutuuko yksi Suomen teollisuuden suurimmista investoinneista tänä vuonna. Osakkeenomistajan tilipussiin tämä tulisi mitä todennäköisimmin tuomaan kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Katseet metsäyhtiöiden tulevaisuudennäkymiin

Metsäyhtiöt ovat viime vuodet edenneet kuin raiteillaan kasvattaen tulostaan vuosi vuodelta. Tämä on johtunut onnistuneesta muutosstrategiasta. Ennen yhtiöt olivat keskittyneitä ainoastaan selluun sekä paperiin, nykyään ne panostavat enemmän uusiin kasvuaihioihin kuten kartonkiin, biopolttoaineisiin ja puuelementteihin.

Metsäyhtiöt ovatkin hyvässä asemassa, sillä niiden takana on kestävän talouden megatrendi, kierrätystalous sekä taistelu ilmastonlämpenemistä vastaan. Kaikki, mikä tehdään tällä hetkellä muovista, voidaan valmistaa tulevaisuudessa puusta. Stora Enso on julkaissut aiheesta lyhyen videon, joka ainakin allekirjoittaneelle antoi ajattelemisen aihetta kuinka monenlaisia eri tuotteita puusta voidaankaan valmistaa(video on englanninkielinen):

 

 

Koska metsäyhtiöt ovat tehneet oikeita strategisia päätöksiä, ne eivät ole enää ainakaan yhtä syklisiä kuin ennen. Yhä suurempi osa tuloksesta syntyy uusista kasvuaihioista, eivätkä yhtiöt ole enää yhtä sidoksissa esimerkiksi paperin ja sellun hinnanvaihteluille. Paperinvalmistus on toki tärkeässä osassa edelleen, sillä paperisegmentin kassavirta on omiaan uusien kasvuinvestointien rahoituksessa.

Nyt kuitenkin aivan lähitulevaisuuteen ja ainakin tämän vuoden ensimmäiseen kvartaaliin liittyy maamme huonojen talvisäiden tuoma uhka, nimittäin puun saatavuus on kärsinyt merkittävästi. Routakerroksen puuttuminen on aiheuttanut sen, että varsinkin kosteimmille alueille on ollut mahdotonta päästä metsäkoneilla. Samoin pienet metsätiet ovat olleet heikossa kunnossa. Puuta onkin korjattu paikoin jopa kolmasosan vähemmän kuin normaalisti. Toki täytyy ottaa huomioon, että tämän ilmiön esiintymisessä on varmasti suuria alueellisia eroja. Pahiten ilmiö on tuntunut Etelä- ja Keski-Suomessa. Suurimmilla metsäyhtiöillä on sellutuotantoa myös ulkomailla, mutta suurin osa tuotannosta valmistetaan yhä Suomessa.

Koska puunkorjuuta on vähennetty noinkin rajusti, on todennäköistä että sellutehtaiden tuotantoa on paikoin jouduttu rajoittamaan puun saatavuuden takia. Sellutehtailla on usein puuvarastoa parin viikon tarpeiksi, mutta mikäli puuta ei saada lisää joudutaan tällaisia toimia tekemään. Tämä saattaa osaltaan laskea lyhyen tähtäimen näkymiä esimerkiksi UPM Biorefining- segmentissä sekä Stora Enson Biomaterials- segmentissä. Molemmat yhtiöt muuten mainitsivat Q3-osavuosikatsauksessaan, että sellun kysyntä varsinkin Kiinassa on nyt erityisen kovaa.

Nähtäväksi jää kuinka merkittävä ongelma tästä on lopulta muodostunut, vaikutusta on todennäköisesti ollut ainakin vähäisissä määrin. Odotan mielenkiinnolla mainitsevatko metsäyhtiöiden johtajat asiaa nyt alkavan tuloskauden aikana. Mikäli tällä ongelmalla on lyhyen tähtäimen vaikutuksia, saattaa hereillä olevalle sijoittajalle tulla paikkoja ostoksiin, sillä nämä ovat pitkässä perspektiivissä kuitenkin vain tilapäisiä ongelmia.